Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Центр розвитку дитини «Вершина мови», однією із сторін виступає фізична особа -підприємець Верхоланцева Ірина Олександрівна, яка діє на підставі державної реєстрації від 30.07.21 року номер запису 2010350010004037226, надалі «Центр», пропонує будь якій фізичній особі, надалі іменований «Клієнт», укласти даний договір на зазначених нижче умовах


Ця пропозиція є публічною офертою (далі — Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Дитячим центром послуг у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати.

Акцептуємо дану оферту: Клієнт підтверджує розірвання раніше укладених з Центром договорів на надання послуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. Центр зобов'язується надати, а Клієнт, який є одним з батьків (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов'язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги:

1.1.1. Послуги з організації корекційних занять, діагностик, консультацій. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Центра і розділу 3 Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:
2.1. Центр зобов'язується:

2.1.1. Організувати корекційні заняття для дітей з урахуванням їх особливостей відповідно до затвердженої за результатами діагностики програмою у приміщенні Центру відповідно до п.1.1 цього Договору;

2.1.2. Проводити заняття на основі сучасних методик та програм.

2.1.3. Забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;

2.1.4. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей, узгодивши його з одним з батьків (законним представником) дитини;

2.1.5. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Центру;

2.1.6. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі;

2.2. ЦЕНТР МАЄ ПРАВО: 2.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес навчання нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей;

2.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов'язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців;

2.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять;

2.2.4. Центр має право в разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта;

2.2.5. Не влаштовувати довгострокових канікул, прив'язаних до державних свят;

2.2.6. Всі рішення стосовно оплати керівництво Центру приймає самостійно з урахуванням пропозицій Клієнта, якщо інше не передбачено Правилами внесення оплати;

2.2.7. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії відвідувачів і не несе відповідальності за понесену ними в Центрі майнову та/або немайнову шкоду, шкоду здоров'ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього Договору.

2.2.8. Адміністрація Центру не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Клієнт (законний представник) не повідомили (на етапі діагностики) про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.

2.2.9. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг Клієнту (законному представнику) дитини з поважних причин.

2.2.10. Розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження часу в розкладі індивідуальних занять або місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов'язань згідно з Договором та терміну оплати більш, ніж на 5 календарних днів.

2.2.11. Здійснювати фото- та відеофіксацію окремих частин заняття з метою подальшої можливості обміну досвідом з педагогами та науковцями, або можливості поширення матеріалів у соціальних мережах (за усним погодженням з Замовником).

2.2.12. Допустити до занять стажера та/або практиканта (разом з педагогом).

2.3. КЛІЄНТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ: 2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 3 Договору;

2.3.2. Не пізніше ніж за 4 години повідомляти про відміну заняття (як онлайн так і офлайн). Заняття, відмінені пізніше будуть списані з абонементу;

2.3.3. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (дітьми) оплачених занять відповідно до розкладу занять та терміну дії абонемента (у випадку його наявності);

2.3.4. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття. Забрати дитину після закінчення заняття. Виконувати правила відвідування, затвердженні Центром (надалі «правила відвідування»);

2.3.5. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки (Клієнт) зобов'язані заявити Центру про це письмово на етапі запису на первинну консультацію. За достовірність наданої інформації батьки (Клієнт) несе персональну відповідальність. Центр має право відмовити в наданні послуг дитині у зв'язку з наявністю у неї важких форм захворювань.

2.3.6. Дбайливо ставитись до майна Центру;

2.3.7. Відшкодувати збиток, заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Центру, відповідно до законодавства України;

2.3.8. Контролювати дії своєї дитини в межах Центру і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу та з моменту прийняття її після закінчення занять;

2.3.9. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття та правила відвідування;

2.3.10. Сповістити адміністрацію Дитячого центру про зміни номеру свого контактного телефону.

2.4. КЛІЄНТ МАЄ ПРАВО: 2.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Центром, відповідно до віку своєї дитини, розкладу індивідуальних занять та за наявності місця у групі;

2.4.2. Бути присутнім на заняттях з дитиною за погодженням з педагогом без шкоди для навчального процесу;

2.4.3. Розірвати договір, письмово повідомивши про це Центр за сім днів, без повернення сплаченого авансу.

3. УМОВИ ОПЛАТИ:
3.1. Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів в касу або на банківський рахунок Дитячого центру;

3.2. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати;

3.3. Дотримуватися правил терміну дії абонементів: абонементи мають термін дії 1 місяць (4 тижні). Упродовж цього часу ви маєте право один раз скористатися функцією «заморозки» і призупинити його дію терміном ще на 2 тижні на випадок відпусток, канікул тощо (інші терміни узгоджуються з адміністрацією в індивідуальному порядку виключно за умови завчасного інформування про намір зробити перерву в заняттях);

3.4. «Заморозка» абонементу у випадку хвороби на один тиждень відбувається за попередженням, відновлення та відпрацювання занять понад тиждень хвороби відбувається лише за наявності довідки від лікаря.

3.5. Після завершення терміну дії абонементу невикористані заняття не переносяться на наступний період. Адміністрація Центру може розглянути в індивідуальному порядку можливість повного або часткового переносу таких занять за умови пред"явлення медичної довідки про хворобу та повної оплати наступного абонементу.

4. ТЕРМІН ДОГОВОРУ:
4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Центру, і діє до закінчення оплаченого періоду.

5. ІНШІ УМОВИ:
5.1. Адміністрація Центру залишає за собою право не допустити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.

5.2. Адміністрація Центру залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.

5.3. У літній період (червень-серпень) Центр залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна у термін не більший ніж 5 днів письмово сповістити про такі обставини іншу сторону.

6.3. У разі виникнення між сторонами спорів та претензій за цим Договором сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

6.4. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.


7. РЕКВІЗИТИ
ФОП Верхоланцева Ірина Олександрівна
Код одержувача
2817509080
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN
UA513375460000026000055042563
Призначення платежу:
послуги позашкільної освіти (логопед, психолог, підготовка до школи, інше), отримувач послуг – ___________., за _________ 202_р., згідно Договору публічної оферти про надання послуг.
.
Made on
Tilda